دوره های فنی و مهندسی و کامپیوتر - آرشیو

آغاز ثبت نام دوره آموزشی  نرم افزار MICROSOFT EXCEL

آغاز ثبت نام دوره آموزشی نرم افزار MICROSOFT EXCEL

ثبت نام دوره آموزشی نرم افزار MICROSOFT EXCEL در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد. طول مدت این دوره ۲۵ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
ثبت نام دوره آموزشی  تخصصیMachine Learning (یادگیری ماشین ) شروع شد

ثبت نام دوره آموزشی تخصصیMachine Learning (یادگیری ماشین ) شروع شد

ثبت نام دوره آموزشی تخصصیMachine Learning (یادگیری ماشین ) در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد. طول مدت این دوره ۶۰ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
آغاز ثبت نام دوره آموزشی  کاربر حرفه ای EXCEL  (آنالیز داده)

آغاز ثبت نام دوره آموزشی کاربر حرفه ای EXCEL (آنالیز داده)

ثبت نام دوره آموزشی کاربر حرفه ای EXCEL )آنالیز داده( در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد. طول مدت این دوره ۴۴ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
ثبت نام دوره آموزشی نرم افزار PHOTOSHOP   ( مقدماتی)‎‎ آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی نرم افزار PHOTOSHOP ( مقدماتی)‎‎ آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی نرم افزار PHOTOSHOP ( مقدماتی)‎‎ در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد. طول مدت این دوره ۲۵ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب