دوره های سازمانی

ثبت نام دوره آموزشی  قانون کار آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی قانون کار آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی قانون کار در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۸ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
آغاز ثبت نام دوره آموزشی  تامین اجتماعی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی تامین اجتماعی

ثبت نام دوره آموزشی تامین اجتماعی در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۸ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
آغاز ثبت نام دوره آموزشی  آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبه احکام کارگزینی در مرکز آموزش جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
شروع ثبت نام دوره آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبه احکام کارگزینی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبه احکام کارگزینی در مرکز آموزش جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

ثبت نام دوره آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبه احکام کارگزینی آغاز شد

ادامه مطلب