اسلاید اصلی

دوره آموزشی گزارشگری حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ایران آغاز شد

دوره آموزشی گزارشگری حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ایران آغاز شد

‌‌‌‌‌‌ثبت نام دوره آموزشی گزارشگری حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ایران در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۱۰ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
ثبت نام سمینار تخصصی اظهارنامه اشخاص حقوقی آغاز شد.

ثبت نام سمینار تخصصی اظهارنامه اشخاص حقوقی آغاز شد.

‌‌‌‌‌‌ثبت نام سمینار تخصصی اظهارنامه اشخاص حقوقی در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این سمینار ۴ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
ثبت نام دوره آموزشی حسابداری ویژه اشتغال به کار با رویکرد کارگاهی آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی حسابداری ویژه اشتغال به کار با رویکرد کارگاهی آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی حسابداری ویژه اشتغال به کار با رویکرد کارگاهی در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۶۰ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
ثبت نام دوره آموزشی لایحه نویسی و دادرسی مالیاتی

ثبت نام دوره آموزشی لایحه نویسی و دادرسی مالیاتی

ثبت نام دوره آموزشی لایحه نویسی و دادرسی مالیاتی در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۲۴ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
شروع ثبت نام دوره آموزشی قوانین و مقررات مهم مالیاتی

شروع ثبت نام دوره آموزشی قوانین و مقررات مهم مالیاتی

ثبت نام دوره آموزشی قوانین و مقررات مهم مالیاتی در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۴۰ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
ثبت نام دوره آموزشی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی در سازمان امور مالیاتی آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی در سازمان امور مالیاتی آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی در سازمان امور مالیاتی در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۹ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی حسابرسی عمومی

برگزاری دوره آموزشی حسابرسی عمومی

ثبت نام دوره آموزشی حسابرسی عمومی در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۱۰ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب
ثبت نام دوره آموزشی تهیه صورت های مالی آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی تهیه صورت های مالی آغاز شد

ثبت نام دوره آموزشی تهیه صورت های مالی در مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۲۴ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر برای فراگیران فراهم است.

ادامه مطلب