لیست ۱۰۰ لغت پرکاربرد در انگلیسی

۰۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۴ کد : ۲۰۱۴ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۳۲۲
لیست ۱۰۰ لغت پرکاربرد در انگلیسی

1- Accept - پذیرفتن

 

2-Allow - اجازه دادن

 

3-Ask - پرسیدن

 

4-Believe - باور کردن

 

5-Borrow - قرض گرفتن

 

6-Break - شکستن

 

7-Bring - آوردن

 

8-Buy - خریدن

 

9-Can/ Be able - توانستن

 

10-Cancel - منتفی کردن

 

11-Change - تغییر دادن

 

12-Clean - تمییز کردن

 

13-Comb - شانه کردن

 

14-Complain - شکایت کردن

 

15-Cough - سرفه کردن

 

16-Count - شمردن

 

17-Cut - بریدن

 

18-Dance - رقصیدن

 

19-Draw - کشیدن

 

20-Drink - نوشیدن

 

21-Drive - رانندگی کردن

 

22-Eat - خوردن

 

23-Explain - توضیح دادن

 

24-Fall - افتادن

 

25-Fill - پر کردن

 

26-Find - پیدا کردن

 

27-Finish - تمام کردن

 

28-Fit - جا دادن

 

29-Fix - درست کردن

 

30-Fly - پرواز کردن

 

31-Forget - فراموش کردن

 

32-Give - دادن

 

33-Go - رفتن

 

34-Have - داشتن

 

35-Hear - شنیدن

 

36-Hurt - زخمی شدن

 

37-Know - دانستن

 

38-Learn - یادگرفتن

 

39-Leave - ترک کردن

 

40-Listen - گوش کردن

 

41-Live - زندگی کردن

 

42-Look - دیدن

 

43-Lose - گم کردن

 

44-Make/Do - انجام دادن

 

45-Need - احتیاج داشتن

 

46-Open - بازکردن

 

47-Organise - منظم کردن

 

48-‌Close/Shut - بستن

 

49-Pay - پرداختن

 

50-Play - بازی کردن

 

51-Put - قرار دادن

 

52-Rain - باریدن

 

53-Read - خواندن

 

54-Reply - پاسخ دادن

 

55-Run - دویدن

 

56-Say - گفتن

 

57-See - دیدن

 

58-Sell - فروختن

 

59-Send - فرستادن

 

60-Sign - امضا کردن

 

61-Sing - آواز خواندن

 

62-Sit - نشستن

 

63-Sleep - خوابیدن

 

64-Smoke - سیگار کشیدن

 

65-Speak - صحبت کردن

 

66-Spell - هجی کردن

 

67-Spend - پرداختن

 

68-Stand - ایستادن

 

69-Start/Begin - شروع کردن

 

70-Study - درس خواندن

 

71-Succeed - موفق شدن

 

72- Swim - شنا کردن

 

73-Take - گرفتن

 

74-Talk - صحبت کردن

 

75-Teach - یاد دادن

 

76-Tell - گفتن

 

77-Think - فکر کردن

 

78-Translate - ترجمه کردن

 

79-Travel - سفر کردن

 

80-Try - امتحان کردن

 

81-Turn off - خاموش کردن

 

82-Turn on - روشن کردن

 

83-Type - تایپ کردن

 

84-Understand - فهمیدن

 

85-Use - استفاده کردن

 

86-Wait - صبر کردن

 

87-Wake up - بیدار شدن

 

88-Want - خواستن

 

89-Watch - نگاه کردن

 

90-Work - کارکردن

 

91-Worry - نگران شدن

 

92-Write - نوشتن

 

93-Waste - هدر رفتن

 

94-Wonder - تعجب کردن

 

95-Worship - عبادت کردن

 

96-Win - برنده شدن

 

97-Wear - پوشیدن

 

98-Wash - شستن

 

100-Welcome - خوش آمد گویی


نظر شما :