مطالب مرتبط با کلید واژه

مناقصاتتحلیل قوانین و مقررات مناقصات،ابهامات و چالش های آن

تحلیل قوانین و مقررات مناقصات،ابهامات و چالش های آن

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ثبت نام دوره آموزشی تحلیل قوانین و مقررات مناقصات، ابهامات و چالش های آن در مرکز آموزش‌های تخصصی و کاربردی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر آغاز شد.طول مدت این دوره ۸ ساعت است و در پایان دوره امکان صدور گواهینامه معتبر ...