کارگروه آموزشی تخصصی تعمیر تجهیزات پزشکی

کار گروه آموزشی تخصصی تعمیر تجهیزات پزشکی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

‌‌‌‌‌‌تکنسین تعمیر تجهیزات پزشکی (الکترونیک) تکنسین تعمیر تجهیزات پزشکی (دندانپزشکی)

تجهیزات پزشکی الکترونیکتجهیزات پزشکی دندانپزشکی

تکنسین تعمیر تجهیزات پزشکی (تصویر برداری) تکنسین تعمیر تجهیزات پزشکی (لیزر)

تجهیزات پزشکی تصویربرداریتجهیزات پزشکی لیزر

تکنسین تعمیر تجهیزات پزشکی (آزمایشگاهی) تکنسین تعمیر تجهیزات پزشکی (اتاق عمل)

.تجهیزات پزشکی آزمایشگاهیتجهیزات پزشکی اتاق عمل ‌‌

کلید واژه ها: تجهیزات پزشکی مهندسی پزشکی ورود به بازارکار جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر