دپارتمان آموزشی تخصصی مهندسی پزشکی

دوره های  مهندسی پزشکی

‌‌‌‌‌‌تکنسین تعمیر تجهیزات پزشکی (الکترونیک) تکنسین تعمیر تجهیزات پزشکی (دندانپزشکی)

الکترونیک مهندسی پزشکیتعمیر تجهیزات دندان پزشکی

تکنسین تعمیر تجهیزات پزشکی (تصویر برداری) تکنسین تعمیر تجهیزات پزشکی (لیزر)

دندان سازی دیجیتالدندان سازی دیجیتال

تکنسین تعمیر تجهیزات پزشکی (آزمایشگاهی) تکنسین تعمیر تجهیزات پزشکی (اتاق عمل)

.تعمیر تجهیزات توربین و هندپیس های دندان پزشکیتعمیر تجهیزات اتاق عمل

کلید واژه ها: تجهیزات پزشکی مهندسی پزشکی ورود به بازارکار جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر