دپارتمان آموزشی تخصصی مالی و حسابداری

‌‌‌‌‌‌‌ثبت نام دوره های آموزشی مالی و حسابداری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.ثبت نام دوره آموزشی حسابداری ویژه اشتغال به کار جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیرثبت نام دوره آموزشی قوانین و مقررات مهم مالیاتی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

.ثبت نام دوره آموزشی لایحه نویسی و دادرسی مالیاتی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیرثبت نام دوره آموزشی تهیه صورت های مالی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

.ثبت نام دوره آموزشی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی در سازمان امور مالیاتی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیرثبت نام دوره آموزشی حسابرسی عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر


ثبت نام دوره آموزشی گزارشگری حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ایران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

 

 

کلید واژه ها: مالی حسابداری مالیات حسابرسی اظهارنامه مالیاتی